Presidenti Meta dekreton emërimin e znj. Elisa Spiropali, Ministre e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

Presidenti Meta dekreton emërimin e znj. Elisa Spiropali, Ministre e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

D E K R E T PËR EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 6173 prot., datë 31.12.2018, administruar në Institucionin e Presidentit të Republikës me nr. 23 prot., datë 04.01.2019,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Elisa Spiropali, emërohet ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 11038 Tiranë, më 05.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>