Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Niko Peleshi, Ministër i Mbrojtjes

Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Niko Peleshi, Ministër i Mbrojtjes

D E K R E T
PËR
EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 6655 prot., datë 29.12.2020,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Niko Peleshi, emërohet ministër i Mbrojtjes.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11892
Tiranë, më 31.12.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META