Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Ferit Hoxha, Ambasador pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në Nju Jork, rezident, dhe në Republikën e Kubës, jorezident

Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Ferit Hoxha, Ambasador pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në Nju Jork, rezident, dhe në Republikën e Kubës, jorezident

D E K R E T
PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 26, pika 2, të ligjit nr. 23/2015 “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim nr. 4217/1 prot., datë 8.09.2021, të Kryeministrit, si dhe pas administrimit të opinionit të Komisionit për Politikën e Jashtme për kandidaturën e propozuar, përcjellë me shkresën me nr. 2113/3 prot., datë 29.09.2021 të Kuvendit të Shqipërisë,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Ferit Hoxha, emërohet Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në Nju Jork, rezident, dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë, në Republikën e Kubës, jorezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 13260
Tiranë, më 30.09.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META