Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Erion Braçe, Zëvendëskryeministër

Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Erion Braçe, Zëvendëskryeministër

D E K R E T PËR EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 6171 prot., datë 31.12.2018, administruar në Institucionin e Presidentit të Republikës me nr. 15 prot., datë 04.01.2019,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Erion Braçe, emërohet Zëvendëskryeministër.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 11034 Tiranë, më 05.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>