Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Blendi Çuçi, Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Blendi Çuçi, Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

D E K R E T PËR EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 6179 prot., datë 31.12.2018, administruar në Institucionin e Presidentit të Republikës me nr. 21 prot., datë 04.01.2019,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Blendi Çuçi, emërohet ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 11035 Tiranë, më 05.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>