Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Bledar Çuçi, Ministër i Brendshëm

Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Bledar Çuçi, Ministër i Brendshëm

D E K R E T
PËR
EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 649 prot., datë 16.12.2020,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Bledar Çuçi, emërohet ministër i Brendshëm.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11875
Tiranë, më 17.12.2020

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META