Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Arben Ahmetaj, Ministër Shteti për Rindërtimin

Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Arben Ahmetaj, Ministër Shteti për Rindërtimin

D E K R E T
PËR
EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 6156 prot., datë 13.12.2019, administruar në Institucionin e Presidentit të Republikës me nr. 4807 prot., datë 13.12.2019,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Arben Ahmetaj, emërohet ministër Shteti për Rindërtimin.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11387
Tiranë, më 13.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META