Presidenti Meta dekreton emërimin e Kundëradmiral Adnand Dëfrim Agastra, “Komandant i Forcës Detare”

Presidenti Meta dekreton emërimin e Kundëradmiral Adnand Dëfrim Agastra, “Komandant i Forcës Detare”

DEKRET

PËR
EMËRIMIN NË DETYRË TË KOMANDANTIT TË FORCËS DETARE

Në mbështetje të neni 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, të nenit 9, pika 3, germa “c)”, e ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes me nr. 6171/2 prot., datë 23.12.2021,

D e k r e t o j:

Neni 1

Kundëradmiral Adnand Dëfrim AGASTRA, me detyrë “Shef i Degës së Operacioneve dhe Stërvitjes”, në Forcën Detare, emërohet “Komandant i Forcës Detare”.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. i Dekretit 13407
Tiranë, më 29.12.2021

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META