Presidenti Meta dekreton emërimin e Kryeministrit Edi Rama edhe Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme

Presidenti Meta dekreton emërimin e Kryeministrit Edi Rama edhe Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme

D E K R E T
PËR
EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 208 prot., datë 14.01.2019, administruar në Institucionin e Presidentit të Republikës me nr. 91 prot., datë 14.01.2019,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Edi Rama, Kryeministër, emërohet edhe ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11062
Tiranë, më 18.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META