Presidenti Meta dekreton emërimin e Gjeneral Brigade Bardhyl Myrteza Kollçaku, Shef i Shtabit të Përgjithshëm të FA

Presidenti Meta dekreton emërimin e Gjeneral Brigade Bardhyl Myrteza Kollçaku, Shef i Shtabit të Përgjithshëm të FA

D E K R E T

PËR

EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 93 dhe pikës 3 të nenit 169 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të germes “b”, pikës 3 të nenit 9 të ligjit nr. 64/2014: “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit dhe të drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Gjeneral Brigade Bardhyl Myrteza KOLLÇAKU, emërohet Shef i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjeherë.
Nr. i Dekretit 10598
Tiranë, më 28.08.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META