Presidenti Meta dekreton emërimin e Gjeneral Brigade Arben Voke Kingji, “Komandant” i Forcës Tokësore

Presidenti Meta dekreton emërimin e Gjeneral Brigade Arben Voke Kingji, “Komandant” i Forcës Tokësore

DEKRET

PËR
EMËRIMIN NË DETYRË TË KOMANDANTIT TË FORCËS TOKËSORE

Në mbështetje të neni 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, të nenit 9, pika 3, germa “c)”, e ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes me nr. 4264/1 prot., datë 01.10.2020,

D e k r e t o j:

Neni 1

Gjeneral Brigade Arben Voke Kingji, me detyrë “Komandant”, i Batalionit të Mbështetjes, në Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, emërohet “Komandant” i Forcës Tokësore.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. i Dekretit 11573
Tiranë, më 02.10.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META