Presidenti Meta dekreton emërimin e Gjeneral Brigade Albert Mulla Mullait, Komandant të Forcës Tokësore

Presidenti Meta dekreton emërimin e Gjeneral Brigade Albert Mulla Mullait, Komandant të Forcës Tokësore

D E K R E T
PËR
EMËRIMIN NË DETYRË TË KOMANDANTIT TË FORCËS TOKËSORE

Në mbështetje të nenit 93 dhe pikës 3, të nenit 169 të Kushtetutës, si dhe gërmës “c”, të pikës 3, të nenit 9 të ligjit nr. 64/2014 “Për Pushtetet dhe Autoritetet e Drejtimit e të Komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D e k r e t o j:

Neni 1

Gjeneral Brigade Albert Mulla MULLAI, emërohet në detyrën e Komandantit të Forcës Tokësore.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. i Dekretit 11067
Tiranë, më 24.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META