Presidenti Meta dekreton dhënien e gradës madhore “Gjeneral Major”, Nazmi Halit Cahanit

Presidenti Meta dekreton dhënien e gradës madhore “Gjeneral Major”, Nazmi Halit Cahanit

D E K R E T PËR DHËNIE GRADE MADHORE

Në mbështetje të nenit 92 gërma “d” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të pikës 3, gërma “a”, të nenit 9, të ligjit nr. 64/2014 “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D e k r e t o j

Neni 1

Gjeneral Brigade Nazmi Halit Cahani, me detyrë “Komandant i Komandës së Forcës Tokësore” i jepet grada “Gjeneral Major”.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. i Dekretit 10891 Tiranë, më 10.10.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>