Presidenti Meta dekreton dhënien e gradës madhore “Gjeneral Brigade”, Ndriçim Reshit Sallakut

Presidenti Meta dekreton dhënien e gradës madhore “Gjeneral Brigade”, Ndriçim Reshit Sallakut

D E K R E T PËR DHËNIE GRADE MADHORE

Në mbështetje të nenit 92 gërma “d” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të pikës 3, gërma “a”, të nenit 9, të ligjit nr. 64/2014 “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D e k r e t o j

Neni 1

Kolonel Ndriçim Reshit Sallaku, me detyrë “Atashe Ushtarak i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Turqisë, jo rezident në shtetin e Izraelit, Republikën e Azerbajxhanit dhe në Gjeorgji” i jepet grada “Gjeneral Brigade”.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. i Dekretit 11047 Tiranë, më 11.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>