Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton zonjën Majlinda Dhuka Ministër Shteti dhe Kryenegociator

Stema per dekretet e sakte

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 4292 prot., datë 24.07.2022,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Majlinda Dhuka, emërohet ministër Shteti dhe Kryenegociator.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 13836
Tiranë, më 26.07.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ