Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 99/2023

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 99/2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7975, datë

26.7.1995, “Për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope”, të ndryshuar”.

 

Dekret nr. 394

Tiranë, më 27.12.2023

BAJRAM BEGAJ