Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 82/2022

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

 

D E K R E T O J :  

Shpalljen e ligjit  nr. 82/2022, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të  ndryshuar”.

 

Dekret nr. 13881

Tiranë, më 19.12.2022

BAJRAM BEGAJ