Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 64/2022

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 64/2022 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 12, datë 29.7.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, të ndryshuar””.

Dekret nr. 13852
Tiranë, më 26.9.2022

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ