Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 58/2023

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 58/2023, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 21.6.2023, “Për disa ndryshime në aktin normativ nr. 1, datë 20.3.2019, të Këshillit të Ministrave “Për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në Misionin e Kombeve të Bashkuara në Sudanin e Jugut (UNMISS)”, miratuar me ligjin nr. 23/2019””.

Dekret nr. 171

Tiranë, më 28.7.2023

BAJRAM BEGAJ