Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 53/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 53/2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9270, datë 29.7.2004, “Për sistemin e adresave”, i ndryshuar”.

 

 

Dekret nr. 226

Tiranë, më 14.6.2024

 

 

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ