Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 50/2023

 

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 50/2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9774, datë 12.7.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”” të ndryshuar. 

 

 

Dekret nr. 116

Tiranë, më 11.7.2023

 

BAJRAM BEGAJ