Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 41/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 41/2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar”.

 

Dekret nr. 205

Tiranë, më 30.5.2024

 

 

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ