Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 4/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 4/2024, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e
ligjit, nr. 7, datë 14.12.2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 29/2023, “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar”.

  

Dekret nr. 42

Tiranë, më 6.2.2024

 

BAJRAM BEGAJ