Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 3/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 3/2024, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e
ligjit, nr. 6, datë 14.12.2023, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023””, të ndryshuar”.

 

 

Dekret nr. 46

Tiranë, më 7.2.2024

 

BAJRAM BEGAJ