Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive, Akte Juridike, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 28/2023

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

 

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 28/2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, të ndryshuar”. 

Dekret nr. 55

Tiranë, më 11.4.2023

BAJRAM BEGAJ