Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the dismissal of the Minister of Finance and Economy

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

 

Neni 1 

Zoti Ervin Mete, Ministër i Financave dhe Ekonomisë, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

 

Dekret nr. 10

Tiranë, më 12.1.2024

 

BAJRAM BEGAJ