Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the return for reevaluation to the assembly of the law 93/2022 “On decorations in the Republic of Albania” – Reasons for the return for reevaluation of the law

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 93/2022

“PËR DEKORATAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J : 

Kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 93/2022, “Për dekoratat në Republikën e Shqipërisë”, në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti. 

Dekret nr. 10

Tiranë, më 13.1.2023 

BAJRAM BEGAJ

ARSYET E KTHIMIT TË LIGJIT NR. 93-2022, “PËR DEKORATAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”