Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the return of law no.77/2023

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

 PRESIDENTI

  D E K R E T 

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 77/2023, “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 113/2020 “PËR SHTETËSINË””

Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

 

D E K R E T O J:

Kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 77/2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 113/2020 “Për Shtetësinë””, në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

 

 

Dekret nr. 295

Tiranë, më 24.10.2023

 

BAJRAM BEGAJ