Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Decrees

President Begaj decrees the appointment to office of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Kingdom of Sweden, resident, and the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Finland, the Republic of Iceland, and the Kingdom of Norway, non-resident

 

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 26, pika 2 të ligjit nr. 23/2015, “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë” me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1

Zonja Albana Dautllari emërohet Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Suedisë, rezident, dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Finlandës, në Republikën e Islandës dhe në Mbretërinë e Norvegjisë, jorezident.  

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 232

Tiranë, më 25.9.2023

                                   

    BAJRAM BEGAJ