Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the appointment of Mrs. Vojsava Kola as judge of the Supreme Court

 

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR 

EMËRIMIN E GJYQTARIT  TË  GJYKATËS SË LARTË

Në mbështetje të nenit 93, nenit 136, pika 1 dhe 2, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe nenit 48, pika 13, të ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, bazuar në vendimin nr. 458, datë 25.7.2023, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidates znj. Vojsava Kola” për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, shpallur me vendimin nr. 536, datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

D E K R E T O J:

Neni 1

Zonja Vojsava Kola emërohet gjyqtar i Gjykatës së Lartë nga radhët e gjyqtarëve.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Dekret nr. 185

Tiranë, më 3.8.2023      

BAJRAM BEGAJ