Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Decrees

President Begaj decrees the appointment of the Deputy Director of the State Information Service

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

 PËR

       EMËRIMIN E ZËVENDËSDREJTORIT TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 5, paragrafit 2, të ligjit nr. 8391, datë 28.10.1998, “Për Shërbimin Informativ Kombëtar”, të ndryshuar, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1

Zoti Oljan Kanushi, emërohet Zëvendësdrejtor i Shërbimit Informativ të Shtetit.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Nr. Dekretit 13846

Tiranë, më 24.8.2022                                       

PRESIDENTI I REPUBLIKËS 

BAJRAM BEGAJ