Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ministrit të Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR EMËRIM MINISTRI  

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1

Zonja Delina Ibrahimaj emërohet Ministër i Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

  

Dekret nr. 205

Tiranë, më 9.9.2023

 

BAJRAM BEGAJ