Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Gjeneral Brigade Arben Voke Kingji, Shef të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

DEKRET
PËR
EMËRIM NË DETYRË TË SHEFIT TË SHTABIT TË PËRGJITHSHËM TË FORCAVE TË ARMATOSURA

Në mbështetje të neni 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, të nenit 9, pika 3, shkronja “b”, të ligjit nr.64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë me nr. 4460/1 prot., datë 29.07.2022,

D e k r e t o j

Neni 1

Gjeneral Brigade Arben Voke Kingji, emërohet Shef i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. i Dekretit 13840
Tiranë, më 02.08.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ