Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Decrees

President Begaj decrees the granting of the major rank of “Major General” to Brigadier General Arben Voke Kingji, with the duty of “Chief of the General Staff of the Armed Forces”

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

DHËNIE GRADE MADHORE

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “d”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të pikës 3, shkronja “b”, të nenit 9 të ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, me propozim të Kryeministrit,

   D E K R E T O J :

Neni 1

Gjeneral Brigade Arben Voke Kingji, me detyrë “Shef i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura”, i jepet grada madhore “Gjeneral  Major”.

 Neni 2

 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Dekret nr. 89

Tiranë, më 26.6.2023

BAJRAM BEGAJ