Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton dhënien e gradës madhore “Gjeneral Major” për Gjeneral Brigade Arben Voke Kingji, me detyrë “Shef i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura”

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

DHËNIE GRADE MADHORE

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “d”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të pikës 3, shkronja “b”, të nenit 9 të ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, me propozim të Kryeministrit,

   D E K R E T O J :

Neni 1

Gjeneral Brigade Arben Voke Kingji, me detyrë “Shef i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura”, i jepet grada madhore “Gjeneral  Major”.

 Neni 2

 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Dekret nr. 89

Tiranë, më 26.6.2023

BAJRAM BEGAJ