Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Për njё ndryshim nё dekretin nr. 13872, datё 17.11.2022, “pёr lёnien e shtetёsisё shqiptare”

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR NJЁ NDRYSHIM NЁ DEKRETIN NR. 13872, DATЁ 17.11.2022, “PЁR LЁNIEN E SHTETЁSISЁ SHQIPTARE”

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 13, nenit 14, nenit 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

    D E K R E T O J:

     Neni 1

Ndryshimin e pikës 59 dhe 63, të nenit 1, të dekretit nr.13872, datë 17.11.2022,  “Për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare”, nga “Geralda Asllan Gabrani” në “Gelarda Asllan Gabrani” dhe nga “Krisel Nikolla Kote” në “Krisel Nikolla Kota”.

    Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret Nr. 13888    

Tiranë, më 23.12.2022

BAJRAM BEGAJ