Mundësi Punësimi

NJOFTIM PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE, NË LIDHJE ME PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR NIVELIN EKZEKUTIV PËR POZICIONIN, “SPECIALIST PËR BUXHETIN”

 


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR BUXHETIN”

 


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LEVIZJEN PARALELE, PËR SPECIALIST PËR ÇËSHTJET LIGJORE

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR BUXHETIN”

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR ÇËSHTJET LIGJORE”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË, PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BURIMEVE NJERËZORE DHE PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT ”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË, PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK ”

 


NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E PROCEDURËS PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK”

 


NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E PROCEDURËS PËR NGRITJEN NË DETYRË, PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BURIMEVE NJERËZORE DHE PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT”

 


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK”

 


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT, PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST BIBLIOTEKËN”

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT, PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK” PRANË DREJTORISË JURIDIKE, SIGURISË DHE BURIMEVE NJERËZORE

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT “SHOFER I INSTITUCIONIT”, NË SEKTORIN E TRANSPORTIT, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 


NJOFTIM PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR BIBLIOTEKËN”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E KANDIDATIT PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE, PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BURIMEVE NJERËZORE DHE PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT”

 


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR BIBLIOTEKËN”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BURIMEVE NJERËZORE DHE PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR BIBLIOTEKËN”, NË SEKTORIN E DEKORIMEVE DHE BBIBLIOTEKËS, NË DREJTORINË E SHTETËSIVE, FALJEVE DHE DEKORIMEVE

 


NJOFTIM MBI MBYLLJEN E PROCEDURËS SË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE, PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR BUXHETIN”, PA KANDIDAT FITUES.

 


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT, PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR ARKIVIN DHE SIGURINË”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË, PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË DEKORIMEVE DHE BIBLIOTEKËS ”

 


NJOFTIM PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR VENDIN VAKANT, “SPECIALIST PËR BUXHETIN”

 


NJOFTIM PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË, PËR VENDIN VAKANT, “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË DEKORIMEVE DHE BIBLIOTEKËS”.

 


NJOFTIM PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE, NË LIDHJE ME PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR VENDIN VAKANT, “SPECIALIST PËR ARKIVIN DHE SIGURINË”

 


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT, PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR BUXHETIN”

 


NJOFTIM PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR ARKIVIN DHE SIGURINË

 


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTES SË FITUESVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL


NJOFTIM NË LIDHJE ME PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR VENDIN VAKANT, “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”


NJOFTIMI PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR BUXHETIN”, PRANË SEKTORIT TË BUXHETIT, NË DREJTORINË E BUXHETIT DHE MIRËMENAXHIMIT FINANCIAR


NJOFTIMI PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE, PËR VENDIN VAKANT, “SHOFER KORRIER”, PRANË SEKTORIT TË TRANSPORTIT, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MËSHTETËSE


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS LEVIZJA PARALELE, PËR VENDIN VAKANT, PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË DEKORIMEVE DHE BIBLIOTEKËS


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT, “SPECIALIST PËR ARKIVIN DHE SIGURINË”, PRANË SEKTORIT TË SIGURISË DHE ARKIV-PROTOKOLLIT, NË DREJTORINË JURIDIKE, SIGURISË DHE

BURIMEVE NJERËZORE.


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE PËR VENDIN VAKANT SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJEN

 


NJOFTIM PËR FAZËN E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE, NË LIDHJE ME PROCEDURËN E LËVIZJE PARALELE, NË NIVELIN EKZEKUTIV PËR POZICIONIN, “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”, PRANË SEKTORIT TË SHTETËSIVE DHE FALJEVE, NË DREJTORINË E SHTETËSIVE, FALJEVE DHE DEKORIMEVE, NË INSTITUCIONIN E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË DEKORIMEVE DHE BIBLIOTEKËS” NË DREJTORINË E SHTETËSIVE, FALJEVE DHE DEKORIMEVE, NË INSTITUCIONIN E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT ‘SHOFER, PRANË SEKTORIT TË TRANSPORTIT, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE’

 


NJOFTIMI PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PA KANDIDATË TË KUALIFIKUAR, PËR VENDIN VAKANT, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”, PRANË SEKTORIT TË SHTETËSIVE DHE FALJEVE, NË DREJTORINË E SHTETËSIVE DHE FALJEVE, NË INSTITUCIONIN E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, TË RISHPALLUR MË DATË 07.12.2021

 


NJOFTIMI PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE, PËR POZICIONIN E RISHPALLUR, SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET

 


NJOFTIM PËR RISHPALLJEN E VENDIT VAKANT “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PER MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL “SPECIALIST PER SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR POZICIONIN “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E KANDIDATIT, PËR POZICIONIN “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”

 


NJOFTIM PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE

PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BUXHETIT”


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BUXHETIT”


NJOFTIM PËR SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BUXHETIT”


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR VENDIN VAKANT “DREJTOR I DREJTORISË JURIDIKE, SIGURISË DHE BURIMEVE NJERËZORE”


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT “DREJTOR I DREJTORISË JURIDIKE, SIGURISË DHE BURIMEVE NJERËZORE”


NJOFTIM PËR SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT “DREJTOR I DREJTORISË JURIDIKE, SIGURISË DHE BURIMEVE NJERËZORE”


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR PROCEDURËN E PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR SHËRBIMET”

 


Njoftim për procedurën e lëvizjes paralele për vendin vakant “Specialist për Shërbimet”

 


Njoftim për shpallje, për pozicionin Specialist për Shërbimet


Shpallja e fituesit, për pozicionin, Specialist për Çështjet Ligjore


Kandidati që do të vazhdojë konkurimin,

për vendin vakant, Specialist për Çështjet Ligjore.


Mbyllja e procedurës lëvizja paralele, për vendin vakant, për pozicionin “Specialist për Çështjet Ligjore”.


Specialist për Çështjet Ligjore, pranë Sektorit Juridik, në Drejtorinë Juridike.