Mundësi Punësimi

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË, PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BURIMEVE NJERËZORE DHE PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT ”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË, PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK ”

 


NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E PROCEDURËS PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK”

 


NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E PROCEDURËS PËR NGRITJEN NË DETYRË, PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BURIMEVE NJERËZORE DHE PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT”

 


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK”

 


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT, PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST BIBLIOTEKËN”

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT, PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK” PRANË DREJTORISË JURIDIKE, SIGURISË DHE BURIMEVE NJERËZORE

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT “SHOFER I INSTITUCIONIT”, NË SEKTORIN E TRANSPORTIT, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 


NJOFTIM PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR BIBLIOTEKËN”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E KANDIDATIT PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE, PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BURIMEVE NJERËZORE DHE PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT”

 


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR BIBLIOTEKËN”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BURIMEVE NJERËZORE DHE PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR BIBLIOTEKËN”, NË SEKTORIN E DEKORIMEVE DHE BBIBLIOTEKËS, NË DREJTORINË E SHTETËSIVE, FALJEVE DHE DEKORIMEVE

 


NJOFTIM MBI MBYLLJEN E PROCEDURËS SË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE, PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR BUXHETIN”, PA KANDIDAT FITUES.

 


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT, PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR ARKIVIN DHE SIGURINË”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË, PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË DEKORIMEVE DHE BIBLIOTEKËS ”

 


NJOFTIM PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR VENDIN VAKANT, “SPECIALIST PËR BUXHETIN”

 


NJOFTIM PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË, PËR VENDIN VAKANT, “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË DEKORIMEVE DHE BIBLIOTEKËS”.

 


NJOFTIM PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE, NË LIDHJE ME PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR VENDIN VAKANT, “SPECIALIST PËR ARKIVIN DHE SIGURINË”

 


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT, PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR BUXHETIN”

 


NJOFTIM PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR ARKIVIN DHE SIGURINË

 


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTES SË FITUESVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL


NJOFTIM NË LIDHJE ME PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR VENDIN VAKANT, “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”


NJOFTIMI PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR BUXHETIN”, PRANË SEKTORIT TË BUXHETIT, NË DREJTORINË E BUXHETIT DHE MIRËMENAXHIMIT FINANCIAR


NJOFTIMI PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE, PËR VENDIN VAKANT, “SHOFER KORRIER”, PRANË SEKTORIT TË TRANSPORTIT, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MËSHTETËSE


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS LEVIZJA PARALELE, PËR VENDIN VAKANT, PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË DEKORIMEVE DHE BIBLIOTEKËS


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT, “SPECIALIST PËR ARKIVIN DHE SIGURINË”, PRANË SEKTORIT TË SIGURISË DHE ARKIV-PROTOKOLLIT, NË DREJTORINË JURIDIKE, SIGURISË DHE

BURIMEVE NJERËZORE.


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE PËR VENDIN VAKANT SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJEN

 


NJOFTIM PËR FAZËN E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE, NË LIDHJE ME PROCEDURËN E LËVIZJE PARALELE, NË NIVELIN EKZEKUTIV PËR POZICIONIN, “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”, PRANË SEKTORIT TË SHTETËSIVE DHE FALJEVE, NË DREJTORINË E SHTETËSIVE, FALJEVE DHE DEKORIMEVE, NË INSTITUCIONIN E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË DEKORIMEVE DHE BIBLIOTEKËS” NË DREJTORINË E SHTETËSIVE, FALJEVE DHE DEKORIMEVE, NË INSTITUCIONIN E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

 


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT ‘SHOFER, PRANË SEKTORIT TË TRANSPORTIT, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE’

 


NJOFTIMI PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PA KANDIDATË TË KUALIFIKUAR, PËR VENDIN VAKANT, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”, PRANË SEKTORIT TË SHTETËSIVE DHE FALJEVE, NË DREJTORINË E SHTETËSIVE DHE FALJEVE, NË INSTITUCIONIN E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, TË RISHPALLUR MË DATË 07.12.2021

 


NJOFTIMI PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE, PËR POZICIONIN E RISHPALLUR, SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET

 


NJOFTIM PËR RISHPALLJEN E VENDIT VAKANT “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PER MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL “SPECIALIST PER SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR SHTETËSINË DHE FALJET”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR POZICIONIN “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E KANDIDATIT, PËR POZICIONIN “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”

 


NJOFTIM PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE

PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”

 


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT “SPECIALIST STENOGRAF – REDAKTOR”


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BUXHETIT”


NJOFTIM PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR LËVIZJEN PARALELE PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BUXHETIT”


NJOFTIM PËR SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BUXHETIT”


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR VENDIN VAKANT “DREJTOR I DREJTORISË JURIDIKE, SIGURISË DHE BURIMEVE NJERËZORE”


NJOFTIM PËR VENDIN VAKANT “DREJTOR I DREJTORISË JURIDIKE, SIGURISË DHE BURIMEVE NJERËZORE”


NJOFTIM PËR SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT “DREJTOR I DREJTORISË JURIDIKE, SIGURISË DHE BURIMEVE NJERËZORE”


NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR PROCEDURËN E PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV, PËR POZICIONIN “SPECIALIST PËR SHËRBIMET”

 


Njoftim për procedurën e lëvizjes paralele për vendin vakant “Specialist për Shërbimet”

 


Njoftim për shpallje, për pozicionin Specialist për Shërbimet


Shpallja e fituesit, për pozicionin, Specialist për Çështjet Ligjore


Kandidati që do të vazhdojë konkurimin,

për vendin vakant, Specialist për Çështjet Ligjore.


Mbyllja e procedurës lëvizja paralele, për vendin vakant, për pozicionin “Specialist për Çështjet Ligjore”.


Specialist për Çështjet Ligjore, pranë Sektorit Juridik, në Drejtorinë Juridike.