Legjislacion kombëtar

LEGJISLACIONI KOMBËTAR

 

Ligji nr. 8417, datë 22.11.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

 

Ligji nr. 113/2020, “Për shtetësinë”;

 

Ligji nr. 112/2013, “   Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt vendorë të nderit në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar;

 

Ligji nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar;

 

Ligji nr. 59/2014, “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”;

 

Ligji 23/2015 “Për shërbimin e jashtëm të Pepublikës së Shqipërisë”;

 

Ligji nr. 43/2016 “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”;

 

Ligji nr. 8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin Informativ Kombëtar”, të ndryshuar;

 

Ligji nr. 53/2019 “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”;

 

Ligji nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”;

 

Ligji nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”; i ndryshuar;

 

Ligji nr. 8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar;

 

Ligji nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” i ndryshuar;

 

Ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar;

 

Ligji nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar;