Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13462

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13462

D E K R E T 

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

 Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

 Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

 1. Dea Nusret Nurboja
 2. Fadriona Fatjon Korbi
 3. Edlira Myfit Elezi
 4. Aurela Përparim Trabold (Kasmollari)
 5. Emilia Eduard Mançe
 6. Ardi Artan Koçiu (Kociu)
 7. Armis Argjir Çuko
 8. Aisha Eduard Furkeza
 9. Rudina Ndue Gojani (Bajraktari)
 10. Arion Astrit Kern (Braho)
 11. Georgios Georgios Gyparakis
 12. Jonida Qamil Pengu (Molishtari)
 13. Mateo Eduart Toni

 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Tiranë, më 07.02.2022

Nr. i dekretit: 13462

 

             PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
ILIR META