Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13439

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13439

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

 

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

 Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

 1. Behar Rexhep Pasha
 2. Olsi Ilmi Qazimi
 3. Elton Burhan Mete
 4. Emanuela Misir Wittal (Kumria)
 5. Blerina Lulzim Vrana
 6. Flodian Ramadan Senko
 7. Erajna Edmond Gjinollari
 8. Abedin Muharrem Madani
 9. Natasha Hazbi Madani (Hodaj)
 10. Anxhela Leonard Meminaj
 11. Ervin Nexhmi Dumani
 12. Mimoza Risto Gorica (Kristo)
 13. Snežana (Florë) Bozho Matanović (Stajkiq)
 14. Megi Ardian Gojani
 15. Rei Kujtim Elbasani
 16. Nedelko Branko Brajović (Stefoja)
 17. Aleksander Gojko Zllatiçanin (Kërstoja)
 18. Stevo (Stefan) Gligo Matanović
 19. Zhelko Aleksander Zllatiçanin (Kërstoja)
 20. Gëzim Hamdi Llaveshi
 21. Violeta Gjon Prenga (Përshqefa)
 22. Irma Xhafer Kasimi
 23. Klaudia Koli Bandilli
 24. Fillim Mendim Qafleshi
 25. Anila Bedri Knoess (Abazi)
 26. Adilie Mehmet Xhambazi
 27. Lediana Selman Durda (Xibri)
 28. Armela Artan Durda
 29. Sibora Artan Durda
 30. Marin Artan Durda

 

                                                                Neni 2

 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 24.01.2022
Nr. i dekretit: 13439

  

 

 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
ILIR META