Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për një ndryshim në dekretin nr. 8766, datë 31.10.2014

       
            D E K R E T

PËR NJË NDRYSHIM NË DEKRETIN NR. 8766,  DATË 31.10.2014, “PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE”

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D E K R E T O J

Neni 1

Ndryshimin e pikës 2 të nenit 1 të dekretit nr. 8766, datë 31.10.2014, “Për dhënie të shtetësisë shqiptare ”, nga “Jana (Yana) Vladimir Mataj (Buldjajeva)” në “Jana (Yana) Vladimir Mataj (Buldjaeva)”.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 09.12.2014
Nr. dekretit: 8842   

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI