Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për një ndryshim në dekretin nr. 8389, datë 13.11.2013

D E K R E T

PËR NJË NDYSHIM NË DEKRETIN NR. 8389,  DATË 13.11.2013, “PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE”

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D E K R E T O J

Neni 1

Ndryshimin e pikës 1 të nenit 1 të dekretit nr. 8389, datë 13.11.2013, « Për dhënie të shtetësisë shqiptare », nga “Christian Staoros Canacaris” në “Christian Stavros Canacaris”.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 02.12.2013
Nr. dekretit: 8419  

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI