Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Citizenship

Decree for the permission to relinquish albanian citizenship no. 242

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J: 

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre shtetasve të mëposhtëm:

 

  1. Xhens Arben Basha
  2. Adrian Pandeli Kondi
  3. Indrit Xhavit Buci
  4. David Indrit Buci
  5. Brayan Indrit Buci

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 242

Tiranë, më 25.9.2023                                                     

                                                                                                                       BAJRAM BEGAJ