Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Citizenship

Decree for the permission to relinquish albanian citizenship no. 241

       Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE 

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, nenit 13, si dhe nenit 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

I lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të saj shtetases së mëposhtme:

Blerina Flamur Lile

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 241

Tiranë, më 25.9.2023                                                   

                                                                                                                           BAJRAM BEGAJ