Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9766

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J
    

Neni 1    

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Arnold Lluk Prifti
2.    Vojo Bozho Pelićić (Shelçaj)
3.    Lejla Sadulla Pelićić (Boriçi)
4.    Danica (Domenika) Petro Camniq (Radusinović)
5.    Gjyste Ndue Noll (Dukagjini)
6.    Amelia Artan Baho
7.    Elton Fadil Qinami
8.    Dritan Novrus Xhaferaj
9.    Altin Hans-Joachim Engel
10.    Ardian Jorgji Sema
11.    Bojana Janko Kontiq
12.    Genci Piro Progri
13.    Edmond Sami Mollaku
14.    Inaza Fatmir Sinan
15.    Auron Agron Alla
16.    Olsi Xhemal Cano
17.    Vladan (Artan) Gjorgje Krstović (Nikolla)
18.    Darjan Zharko Sekulić
19.    Amanda Radisha Krstović (Nikollaj)
20.    Jovana Janko Kontiq

 Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 14.10.2016
Nr. i dekretit: 9766

    PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
            

                                                 BUJAR NISHANI