Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9123

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Etleva Ziso Hajdaraj (Taka)
2.    Sabina Gafur Hajdaraj
3.    Nikola Jovan Martinović (Shuto)
4.    Astrit Dedë Dedndreaj
5.    Jorgo Vido Ajkoviq (Alkaj)
6.    Vjoleta Jovan Ajkoviq (Davidoviq)
7.    Esmeralda Xhavit Rama
8.    Thoma Spiro Risto
9.    Alma Bari Risto (Misliu)
10.    Gessi Thoma Risto
11.    Argita Ibrahim Kuçi
12.    Edi Vojo Memeli
13.    Namik Nazmi Balliu
14.    Resi Selami Baxhaja

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 29.05.2015
Nr. dekreti: 9123  

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI