Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9089

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Armand Nedim Kambo
2.    Kleant Xhemal Demuçaj
3.    Bledian Josif Çullaj
4.    Suela Muhamet Thaçi (Tafaj)
5.    Agila Armand Thaçi
6.    Aurora Fatos Megjidi
7.    Besar Irfan Mitku
8.    Annette Astrit Cerma (Çerma)
9.    Behar Kadri Mehmetaj
10.    Hajredin Beqir Bajri
11.    Manjola Prekë Volaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 11.05.2015
Nr. dekreti: 9089   

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI