Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 90

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, nenit 13, si dhe nenit 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre shtetasve të mëposhtëm:

  1. Renis Edmond Muçaj
  2. Suada Kujtim Perizi (Dervishi)
  3. Manuel Xhemal Dautaj
  4. Erjon Muho Kodhima
  5. Arlind Aristidh Nikollari

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 90 

Tiranë, më 26.6.2023                                 

BAJRAM BEGAJ