Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 85

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE 

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, nenit 13, nenit 14, si dhe nenit 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J: 

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

 

 1. Florida Hatem Ruçi (Guri)
 2. Anxhela Remzi Drazhi
 3. Aida Xhevdet Velia (Abdiu)
 4. Benet Luigj Shkreli
 5. Migena Gëzim Hazizi
 6. Besmir Mustafa Meierschitz (Hasani)
 7. Gentjan Shaban Uraj
 8. Alda Flamur Mehmeti
 9. Anisa Siri Duka
 10. Elias Arbër Zika
 11. Alex Arbër Zika
 12. Valmirë Brahim Dani (Avdija)
 13. Erjona Fatmir Dani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 85  

Tiranë, më 21.6.2023               

BAJRAM BEGAJ