Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8296

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15, 16 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

I lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tij personit të mëposhtëm:
Alma Myqerem Tafaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 26.08.2013
Nr. dekretit: 8296
   

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        
       
BUJAR NISHANI